23.12.2016 - Razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Doma Lukavci

 

Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, – stari, št. 12/91 in 8/96, s spremembami), v skladu z določili 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, – stari, št. 3/07–UPB-2, 57/12, 39/16), 34. člena Statuta Doma Lukavci št. 32/04 z dne 01.12. 2003 in 28.01. 2004, na podlagi sklepa sveta zavoda Doma Lukavci (v nadaljevanju: Svet zavoda) z 19. redne seje z dne 13.12.2016, razpisuje prosto delovno mesto


direktorja/direktorice Doma Lukavci


Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod.
Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa iz prejšnjega odstavka, s tem, da izobraževanje opravi najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. V kolikor direktor/direktorica tega programa ne opravi v navedenem roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati/ke pisne prijave s kratkim življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (diploma o končanem izobraževanju, dokazilo o strokovnih 5-letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20-letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja Dom Lukavci (druga alineja), informacija o programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter programom razvoja socialno varstvenega zavoda Doma Lukavci, za mandatno obdobje in pisno dokazilo o usposobljenosti varstva pri delu in varstva pred požarom, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako » Svet zavoda - Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Doma Lukavci. Svet zavoda nepopolnih in prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje 5 let.

Svet zavoda Dom Lukavci