Služba zdravstvene nege in oskrbe

Predstavitev
Pomoč pri jutranji negi
Pomoč pri jutranji negi

Služba ZNO je samostojna strokovna služba, ki izvaja osnovno in psihiatrično zdravstveno nego za 291 stanovalcev. V okviru svoje dejavnosti zagotavlja celodnevno oskrbo ter socialno oskrbo, zdravstveno nego v zavodu kot ustanovi, kakor tudi v bivalni enoti v Ljutomeru in bivalni enoti Križevci pri Ljutomeru.

Odvzem krvi
Odvzem krvi
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe izhajamo iz potreb in želja stanovalcev. Osnovni princip dela je individualna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju in oseb z motnjo v duševnem razvoju. Cilj zdravstvene nege je skupaj s stanovalcem ugotoviti potrebe po zdravstveni negi, oskrbi in mu nuditi suport pri doseganju zastavljenih ciljev v smislu večje samostojnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih ter ponovno vključevanje v širšo družbeno skupnost ( bivalna enota, primarna in nadomestna družina…).
Pri doseganju zastavljenih ciljev sodelujemo z drugimi strokovnimi službami, svojci in širšo družbeno skupnostjo.