Defektološka služba

Predstavitev

V defektološki službi je od leta 1994 zaposlen en defektolog. Dela predvsem s stanovalkami in stanovalci z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju( od katerih imajo mnogi še druge spremljajoče oviranosti in predvsem vedenjske težave), z namenom, da bi se v zavodu in zunaj njega dobro počutili, in da bi ohranili tiste sposobnosti in spretnosti, ki so jih razvili še pred prihodom v dom ter razvili še nekatere nove. Cilji dela defektologa so številni in raznoliki, izhajajo pa iz dognanj defektološke in drugih sorodnih znanosti. Temeljijo na spoznanju, da imajo ljudje z motnjo v duševnem razvoju v osnovi enake potrebe kot vsi ostali ljudje, le da pri njihovem zadovoljevanju potrebujejo več podpore in vodenja.
Da bi bili pri zadovoljevanju svojih potreb čimbolj samostojni in neodvisni je delo defektologa usmerjeno predvsem v pomoč pri razvijanju kognitivnih, grafomotoričnih in senzomotoričnih sposobnosti ter spretnosti komuniciranja in socialnih veščin, ki so potrebne za bivanje v zavodu, bivalnih enotah in za vključevanje v širšo okolico. Posebej upoštevano je načelo aktivnosti in vse življenjsko učenje.


Del dela defektologa poteka v delovnem kabinetu na enoti. Tu se odvijajo različne aktivnosti: likovno ustvarjanje, zaposlitvene tehnike, glasbene aktivnosti kot so igranje na instrumente, petje, ritmiziranje, poslušanje glasbe, kakor tudi družabne igre, praznovanja rojstnih dni, klepeti ob kavi, skupina za samopomoč itd. V bližnji telovadnici pa je poskrbljeno za telesno sprostitev in za utrjevanje in aktiviranje telesnih sposobnosti. Delo poteka individualno, v paru in manjših skupinah. Del individualne obravnave pa poteka v t.i. snoezelen sobi z multi senzorno izkušnjo.
Samopostrežba obroka
 

 

 
Drugi del pa se odvija v bivalnih prostorih zavoda in je usmerjen k pomoči pri osamosvajanju, lahko bi rekli dodajanju moči ljudem pri skrbi za samega sebe in v kvaliteto življenja ljudi v zavodu. Skrb za samega sebe vključuje samostojnost pri oblačenju, hranjenju, umivanju, razgibavanju, skrb za zdravje in zabavo.

.Del dela defektologa pa se veže na tisto, kar imenujemo odpiranje zavoda navzven. Veže se na sodelovanje s starši in sorodniki ter ostalo javnostjo, na vključevanje v zavodske in zunaj zavodske dejavnosti kot so: letovanja na morju, planinah, plesi, pikniki, pohodi, krajši in daljši izleti in športne aktivnosti, med katerimi še posebej omenjamo sodelovanje na športnih igrah Specialne olimpiade
.Občasno vnašamo spremembe v obstoječe stanje tudi z projektnim delom, glede na možnosti in potrebe. Upravljanje s spremembami je pomembno različno in dostikrat mnogo težje kot upravljanje s statusom quo, zato je potrebno uvesti projekte, ki vnesejo spremembe na kontroliran način. Cilji projekta služijo temu, da si zasiguramo smer, da se fokusiramo na rezultate, omogočijo ustvarjanje plana, motivirajo sodelavce.

Ohranjanje samostojnosti
   
Defektolog sodeluje še v multidisciplinarnem timu, strokovnem timu, mobilni službi, selitvenem timu, različnih komisijah.
Kot vsako drugo delo z ljudmi zahteva tudi delo defektologa v zavodu poleg strokovne usposobljenosti tudi občutek za sočloveka in občutek in sposobnosti za ustvarjanje dobrih medčloveških odnosov.