Psihološka služba

Dejavnosti psihološke službe

Psihološka služba opravlja individualne obravnave, psihološko testiranje in vodi socioterapevtske skupine stanovalcev. Hkrati sodeluje z drugimi strokovnimi službami in zaposlenimi ter se vključuje v multidisciplinarne time. Psihodiagnostične pripomočke uporablja predvsem v namen individualnega načrtovanja dela s stanovalci in za diagnostiko problematike določenega stanovalca pri usklajevanje dela med različnimi službami.

Slika1
Slika 1:

V okviru individualnih obravnav nudi podporo stanovalcem, ki doživljajo trenutne krize, se soočajo z obremenitvami ali so se znašli v konfliktu z drugimi stanovalci ali zaposlenimi, uči spretnosti pri reševanju konfliktov in pomaga razvijati bolj pozitivno samopodobo skozi iskanje in krepitev močnih točk posameznikov ter delo na večji samostojnosti.

Slika2
Slika 2:

Socioterapevtske skupine so – v odvisnosti od sposobnosti članov skupine - namenjene razvijanju socialnih veščin, druženju, krepitvi občutka pripadnosti in sprejetosti, pogovoru o različnih tematikah, ki zaposlujejo stanovalce, in učenju vzporejanja različnih pogledov na miren in racionalen način, učenju glajenja konfliktov in veščin komunikacije v skupini, doživljanju potrditve in zavedanja, da se tudi drugi soočajo z istimi težavami, da torej niso sami v tem čolnu. Trenutno delujejo tri skupine, Modro nebo, Rožmarin in skupina stanovalcev BE Ljutomer.
Skupina Modro nebo se sestaja vsak drug torek. Vsakič pogovor oblikujemo okrog določene teme, ki jo navadno predlagajo stanovalci (npr. tesnoba, jeza, sreča, smrt, dom, glasba, cilji ...). Začnemo pri razlagi pojma, vzporejamo različna mnenja, nakar razdelamo različne komponente obravnavanega pojma (na primer miselno, čustveno, vedenjsko in telesno komponento tesnobe) in se pogovarjamo o osebnih izkušnjah in doživljanju.

Slika3
Slika 3:

V nasprotju s skupino Modro nebo, kjer je potrebne več strukturiranosti, lahko pogovor v skupini Rožmarin poteka manj strukturirano oz. svobodneje, tematik pa se dotaknemo globlje. Skupina Rožmarin se sestaja vsako drugo sredo.
Skupina stanovalcev BE Ljutomer se sestaja tedensko ob sredah, vsako prvo sredo v mesecu pa poteka sestanek v bivalni enoti, kjer stanovalci sobivajo. Ker je taka oblika bivanja zelo podobna družinskemu načinu življenja, so običajni tudi občasni konflikti, kot jih najdemo v vsaki družini. Na sestankih sproti razrešujemo manjše konflikte, preden se potencirajo, in obravnavamo praktične zadeve iz vsakdanjega življenja, v skupini pa se učimo komunikacijskih veščin, razvijamo občutek pripadnosti, vzporejamo različne poglede, včasih pogovor namenimo specifični temi ali pa skozi igro vzpodbudimo razmislek in sodelovanje.